شماره حساب ها

چنانچه برای شما مقدور نمیباشد تا از طریق درگاه های آنلاین، هزینه خدمات دریافتی خود را بپرهیزید و یا به هر دلیل دیگری که نمیخواهید از درگاه آنلاین موجود در وب سایت استفاده کنید، میتوانید هزینه خدمات دریافتی را از طرق زیر به حساب های ما واریز کنید و سپس از طریق ثبت فیش بانکی، فیش واریزی خود را برای ما ارسال کنید.

 

نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا صاحب حساب

بانک ملت
۸۵۸۱۰۲۸۶۷۷ ۶۱۰۴-۳۳۷۵-۳۳۶۳-۴۲۷۳ IR730120020000008581028677 حمزه آذری هشجین