شماره حساب ها

چنانچه برای شما مقدور نمیباشد تا از طریق درگاه های آنلاین، هزینه خدمات دریافتی خود را بپردازید و یا به هر دلیل دیگری که نمیخواهید از درگاه آنلاین موجود در وب سایت استفاده کنید، میتوانید هزینه خدمات دریافتی را از طرق زیر به حساب های ما واریز کنید و سپس از طریق ثبت فیش بانکی، یا ثبت تیکت جدید برای واحد فروش، فیش واریزی خود را برای ما ارسال کنید.

بانک اقتصاد نوین

شماره شبا

IR820550021185007129772001

شماره حساب

211-850-7129772-1

شماره کارت

6274127000024437

نام صاحب حساب

شرکت نوآوران میزبان داده گنجه

بعد از واریز هزینه لطفا وارد ناحیه کاربری خود شوید و برای واحد فروش تیکت جدید ارسال نموده و اطلاعات واریزی خود را ثبت نمایید.

پیمایش به بالا